วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 

การคลี่กล่อง

                          วันนี้ได้เรียนรู้โปรแกรม GSP เกี่ยวกับการเปิด-ปิดกล่อง และการสร้างกราฟต่างๆ แต่ทำตามไม่ทันในการสร้างกล่อง เพราะมันซับซ้อนและยากมาก ต้องกลับไปทบทวนเป็นการบ้าน


   

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 20 สิงหาคม 2555

      วันนี้ได้เรียนรู้โปรแกรม GSP เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอน การสร้างภาพแสดงการเปิดกระดาษ  การสร้างสื่อแสดงภาพกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

        นักศึกษาตั้งใจเรียน ทำตามได้ทุกแบบ ทำให้ได้รับความรู้อย่างมาก และได้ดูภาพเคลื่อนไหว (ผลงานของเพื่อนๆ) สวยๆ น่ารักๆกันทั้งนั้น 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

 
       วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม GSP เกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความสูงตามที่กำหนดให้ การสร้างสื่อจำนวนตรรกยะและจำนวนอตกรรกยะ การสร้างสื่อการสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน    นักศึกษาตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้อย่างมาก และได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำภาพเคลื่อนไหวส่งภายในอาทิตย์หน้า

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

               วันนี้มาเรียนแต่เช้า อาจารย์ให้ตกแต่ง blog และแชร์ให้เพื่อนๆ พร้อมทั้งสอนเทคนิคการแต่งรูปโดยใช้ power point ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก ทำให้ได้รูปมาแต่ง blog ตามที่ต้องการ
            ส่วนบรรยากาศในการเรียนรู้ นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการแต่ง blog และสนใจเรียนรู้เทคนิคที่อาจารย์สอน จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแต่ง blog ขึ้น

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

               วันนี้ส่งงานแปลเอกสารและเรียนรู้โปรแกรม GSP ต่อ ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทำให้คณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย และน่าสนุกเมื่อได้เรียนรู้
            บรรยากาศในการเรียนรู้ นักศึกษามีความตั้งใจ และสนใจในการเรียนรู้ กล้าถามในส่วนที่สงสัย บางครั้งก็ทำไม่ทัน จึงเกิดความล่าช้าในการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

ตัวอย่าง Mind Map
ช่วยสร้างกระบวนการคิด และจดจำได้ดี
      วันนี้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม GSP เบื้องต้นจากที่เรียนรู้มาแล้ว ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐาน ว่ามีมากน้อยเพียงใดได้ทดสอบคนละ 3 ข้อ บางข้อก็ยาก บางข้อก็ง่าย(จงระบายสี)  แต่การทดสอบก็ผ่านไปได้ด้วยดี และได้เรียนรู้ต่อเกี่ยวกับการหมุน การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการทำใบพัดหมุนพร้อมทั้งเคลื่อนที่ได้อีกด้วย                
    ในวันนี้นักศึกษาตื่นเต้น เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาเป็นอย่างดี และในการเรียนรู้หลังการทดสอบบรรยากาศก็สนุก เพราะภาพที่ออกมาจากการทำรูปต่างๆไม่เป็นไปตามคำสั่ง(ตัวอย่าง) ทำให้อาจารย์ต้องอธิบายอย่างช้าๆ ละเอียด ชัดเจน และเพื่อนก็ช่วยอธิบายสำหรับนักศึกษาที่ทำไม่ทัน/ไม่ได้ตามตัวอย่าง

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Reflect (สะท้อนการเรียนรู้)
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

เทคนิคนี้ช่วยให้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
                  วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม GSP ในการสร้างรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆ รวมถึงการวัดความยาวและหาพื้นที่อีกด้วย ซึ่งช่วยฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการคิด การกล้าแสดงออกโดยอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้ จึงเกิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน และมีวิการสร้างที่หลากหลาย
            บรรยากาศวันนี้ ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการสร้างอย่างตั้งใจ กล้าถามถ้าทำไม่ได้อาจารย์และเพื่อนก็ช่วยอธิบาย และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองด้วย